Priser och Villkor

Uppdaterade 2022-04-01

 
 

Priser

E-kvitto ingår i er kassalicens och det tillkommer ingen kostnad för tjänsten.
För e-kvitton skickade via SMS tillkommer 1 kr/SMS

 

Villkor för tjänsten Digitala kvitton

Definitioner / parter

Tjänsten – Leverantörens tjänst för digitala kvitton
e-kvitto – PDF-fil med Kvittoinformation från VendoPRO som lagras på Leverantörens servrar i minst 30 dagar från utställande
VendoPRO – Kassaprogram som tillhandahålls av Leverantören
Leverantören – Vendolink (Nutid AB 556568–2746)
Kvittoutställare – butiken eller verksamheten som tillhandahåller kvittot med hjälp av VendoPRO
Slutkund – den person som är mottagare av kvittot och gör köpet hos kvittoutställaren
Kvittolänk – webblänk som möjliggör åtkomst av ett e-kvitto
Utfärdat e-kvitto –e-kvitto där kvittolänk skapats eller som skickat till digital papperskorg, och när tillämpligt, SMS/epost med motsvarande kvittolänk lämnat Leverantörens server.

Tjänsten

Leverantören tillhandahåller en tjänst för att med hjälp av VendoPRO framställa och leverera e-kvitto till kvittoutställarens slutkunder. Leverantören förbehåller sig rätten att kontinuerligt förändra och utveckla utformning, funktioner, system, villkor och övriga delar knutna till tjänsten. Kvittoutställaren ansvarar för att informera slutkunden om funktioner och villkor för tjänsten.
Leverans av e-kvitto sker genom att en kvittolänk tillhandahålls slutkunden. Det åligger slutkund att, om så önskas, spara ner kvittot inom den angivna tiden. Kvittot kommer därefter att raderas från Leverantörens server och kan inte återställas.
E-kvitto framställs i kassan på samma sätt som ett papperskvitto dvs genom att ett köp registreras, ett betalsätt väljs och köpet slås ut. Är tjänsten aktiverad ges kassören ett val att i stället för att skriva ut kvittot leverera en kvittolänk digitalt.

Kvittolänk kan levereras på tre olika sätt:

 1. Genom att slutkunden skannar en QR-kod som visas på en kunddisplay i samband med köp. QR-koden genererar en kvittolänk.
 2. Genom att kunden uppger sin e-postadress. Kvittot levereras till angiven e-postadress som en .PDF-fil.
 3. Genom att kunden uppger ett mobiltelefonnummer. Kvittolänk levereras per SMS till angivet mobiltelefonnummer.

Slutkund kan begära en kopia på kvittot. En kvittokopia framställs i kassan precis som för ett vanligt papperskvitto. Endast en (1) kopia kan skrivas ut eller levereras som e-kvitto.

Digital papperskorg

Om slutkunden inte önskar kvitto vid köp kan kvittoutställaren välja att skicka ett e-kvitto till en ”digital papperskorg”, i stället för att skriva ut ett papperskvitto som kastas.
Kvittot genereras då som ett vanligt e-kvitto men skickas till en separat server där det raderas efter 30 dagar.

Även då ett kvitto skickats till den digitala papperskorgen kan en kvittokopia begäras och levereras.   

 

EAnsvar

Kvittoutställaren ansvarar för alla personuppgifter som registreras i kassasystemet. Det åligger kvittoutställaren att säkerställa att personuppgifter inte kommer fel personer tillhanda.

Kvittoutställaren skall tillse att kontaktuppgifter i kundregister är korrekta, att detta bekräftas av slutkund i samband med köp och framställande av e-kvitto samt att personlig information behandlas i enlighet med gällande nationell & internationell lagstiftning som exempelvis GDPR.

Övriga förhållandet mellan Leverantören och kvittoutställaren gällande slutkunds personuppgifter regleras genom befintligt Personuppgiftsbiträdesavtal som upprättats i samband med driftsättning av kassasystemet.
Leverantören ansvarar inte för

 1. incidenter uppkomna genom felregistrering av uppgifter för leverans av e-kvitto,
 2. funktionalitet eller tillgänglighet av tredje parts tjänster, till exempel telekommunikationstjänster,
 3. SMS eller e-post inte når slutkund på grund av omständigheter utanför Leverantörens direkta kontroll.

Såvida uppsåt eller grov vårdslöshet inte föreligger kan leverantörens totala ansvar under en period på tolv (12) månader aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 25% av de avgifter som betalats av Kvittoutställare under de föregående tolv (12) månaderna för Tjänsten. Leverantören ansvarar aldrig för indirekta skador så som förluster, uteblivna vinster, uteblivna intäkter, följdskador, utgifter, fordringar från tredje part, förlorade data, förlorade kunder, goodwill eller ränta.

Priser & Debitering

E-kvitto ingår i kassalicensen och ingen debitering för tjänsten sker. Eventuell debitering för förmedlingstjänst såsom SMS tillkommer. 

Debitering sker kvartalsvis via faktura till utfärdande organisation, i efterskott månaden efter det kalenderkvartal e-kvitton har utfärdats.

All prissättning och villkor gäller tills vidare. Förändringar meddelas utfärdande organisation senast före ingången till kalenderkvartal där ny prissättning tillämpas. Meddelandeplikten anses fullgjord när sådan information förmedlas via kassasystem eller epost.

Aktuella priser & avtalsvillkor finns tillgängliga på Leverantörens webbplats: vendolink.se/e-kvitto/villkor

Giltighetstid

Villkoren gäller tills vidare eller så länge Kvittoutställaren har en giltig kassalicens och kan nyttja tjänsten.

Tjänsten har ingen avtals- eller bindningstid och det står Kvittoutställaren fritt att när som helst sluta använda sig av tjänsten för e-kvitto.

Priser och vilkår

Oppdatert 2022-04-01

Priser

E-kvittering

 

0,10 SEK/kvittering*

Maks kostnad 199 SEK*

/måned

 • Prisene er definert i to nivåer – pris per stykk, dette gjelder til et maks antall er oppnådd. Blir maks antallet oppnådd er det en fast kostnad per måned.
 • Pris per kvittering er 10 øre, men makspris per måned er 199 kr. Tjenesten faktureres kvartalsvis i etterskudd (makspris per kvartal blir 3 x 199 kr = 597 kr/kvartal).
 • Kostnader for formidlingstjenester som SMS (1 kr/st) kommer i tillegg og er ikke inkludert i maksprisen
 • Prisen gjelder per organisasjonsnummer, uavhengig av antall enheter, og faktureres kvartalsvis etterskuddsvis.Eksempel A:

  Utstedende organisasjon har produsert 4000 e-kvitteringer, og levert disse til kunden i løpet av et kalenderkvartal. Kostnaden for dette vil være:

  4000 x SEK 0,10 = SEK 400 totalt + eventuelle trafikkavgifter for SMS

  Eksempel B:

  Utstedende organisasjon har utstedt 8.000 e-kvitteringer, og levert disse til kunden, i løpet av et kalenderkvartal. Kostnad for dette blir

  Fast pris = totalt 597 SEK (199 SEK / måned) + eventuelle trafikkavgifter for SMS

  * Prisen refererer til utstedt e-kvittering til kunden
  Kostnader for enhver formidlingstjeneste som SMS kommer i tillegg.
  Det tilkommer ingen ekstra avgift for e-post og QR-kode

  MVA tilkommer alle priser

  Funksjonen for digital papirkurv er ikke tilgjengelig i Norge på grunn av lovkrav

Vilkår for digitale kvitteringer

Definisjoner / partier

Tjenesten – Leverandørens tjeneste for digitale kvitteringer
E-kvittering – PDF-fil med Kvitteringsinformasjon fra VendoPRO som lagres på Leverandørens servere i minst 30 dager fra utstedelse
VendoPRO – Kasseprogramvare levert av leverandøren
Leverandør – Vendolink (Nutid AB 556568–2746)
Kvitteringsutstiller – butikken eller virksomheten som sender kvitteringen ved hjelp av VendoPRO
Sluttkunde – den som er mottaker av kvitteringen og foretar kjøpet hos kvitteringsutstilleren
Kvitteringslenk – nettlenk som gir tilgang til en e-kvittering
Utstedt e-Kvittering – e-Kvittering hvor kvitteringslenk er opprettet eller sendt til eventuelt SMS/epost med tilhørende kvitteringslenk.

Tjenesten

Leverandøren yter en tjeneste som å bruke VendoPRO til å produsere og levere e-kvitteringer til kvitteringsutstillers sluttkunder. Leverandøren forbeholder seg retten til løpende å endre og utvikle design, funksjoner, systemer, forhold og andre deler knyttet til tjenesten. Kvitteringsutstiller er ansvarlig for å informere sluttkunden om funksjoner og betingelser for tjenesten
Levering av e-kvittering skjer ved at det formidles en kvitteringslenk til sluttkunden. Det er sluttkundens ansvar å laste ned kvitteringen innen angitt tid. Kvitteringen vil da bli slettet fra Leverandørens server og kan ikke gjenopprettes.
E-kvittering produseres i kassen på samme måte som en papirkvittering, dvs. ved å registrere et kjøp, velge betalingsmåte og avslutte transaksjonen. Hvis tjenesten er aktivert, får kassereren et valg om å levere en kvitteringslenk digitalt i stedet for å skrive ut kvitteringen.

 1. Kvitteringslenk kan leveres på tre forskjellige måter:
  Ved at sluttkunden skanner en QR-kode som vises på et kundedisplay i forbindelse med kjøpet. QR-koden genererer en kvitteringslenk
 2. Ved at kunden oppgir sin e-postadresse. pdf-fil leveres til oppgitt e-postadresse.
 3. Ved at kunden oppgir mobilnummer. Kvitteringslenk leveres på SMS til oppgitt mobilnummer.

Sluttkunde kan be om en kopi av kvitteringen. En kvitteringskopi produseres i kassen akkurat som for en vanlig papirkvittering. Kun ett (1) eksemplar kan skrives ut eller leveres som e-kvittering.

Gyldighetstid

Vilkårene gjelder inntil videre eller så lenge Kvitteringsutstilleren har gyldig lisens og kan bruke tjenesten. Tjenesten har ingen bindingstid og Kvitteringsutstilleren står fritt til å avslutte e-kvitteringstjenesten når som helst.

Ansvar

Kvitteringsutsteder er ansvarlig for alle personopplysninger som er registrert i kassasystemet. Det er kvitteringsutstillerens ansvar å sørge for at personopplysninger ikke når feil personer.
Kvitteringsutsteder skal sørge for at kontaktinformasjon i kunderegistre er korrekt, at dette bekreftes av sluttkunde i forbindelse med kjøp og produksjon av e-kvitteringer og at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende nasjonal & internasjonal lovgivning som GDPR .
Det øvrige forholdet mellom Leverandør og utsteder av kvitteringer vedrørende sluttkundens personopplysninger reguleres av eksisterende Personopplysningsavtale som er etablert i forbindelse med igangsetting av kassasystemet.
Leverandøren bærer ikke ansvar for

 1. Hendelser som oppstår ved feilregistrering av informasjon for levering av e-kvitteringer,
 2. funksjonalitet eller tilgjengelighet av tredjepartstjenester, for eksempel telekommunikasjonstjenester
 3. SMS eller e-post når ikke sluttkunden på grunn av forhold utenfor Leverandørens direkte kontroll.

Med mindre det foreligger forsettlig eller grov uaktsomhet, kan Leverandørens samlede ansvar for en periode på tolv (12) måneder aldri overstige et beløp tilsvarende 25 % av gebyrene betalt av Kvitteringer i løpet av de foregående tolv (12) månedene for Tjenesten. Leverandøren er aldri ansvarlig for indirekte skader som tap, tapt fortjeneste, tapt inntekt, følgeskader, utgifter, krav fra tredjepart, tapte data, tapte kunder, goodwill eller renter.

Priser og betaling

Prisen per kvittering beregnes basert på antall e-kvitteringer utstedt per kalenderkvartal og utstedende organisasjon. Prissetting refererer kun til
prisen på den utstedte e-kvitteringen til kunden. Eventuelle gebyrer for meglertjenester som SMS vil bli lagt til. Dersom e-kvittering ikke kan produseres, skrives det ut en papirkvittering og ingen belastning for ekvittering skjer. Debitering skjer kvartalsvis via faktura til utstedende organisasjon, på etterskudd måneden etter at kalenderkvartal e-kvitteringer er utstedt. Alle priser og betingelser gjelder inntil videre. Endringer varsles til utstedende organisasjon senest før starten av kalenderkvartalet hvor ny prising tas i bruk. Meldeplikten anses oppfylt når slike opplysninger formidles via kassasystem eller e-post.
Gjeldende priser og kontraktsvilkår er tilgjengelig på Leverandørens nettside: vendolink.se/e-kvitto/villkor